7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

image

 

โครงวัดน้ำระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน

แบบอัตโนมัติ(ลุ่มน้ำชี)

 

 

  โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชี)