4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

รายชั่วโมง

  ข้อมลูระดับน้ำรายชั่วโมง

 

image

รายวัน

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

เฉลี่ยรายวัน

image

กราฟน้ำท่า

กราฟน้ำท่ารายวัน

 

image

แผนที่แสดงเกณฑ์น้ำท่า

รายวัน

 

วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

แผนที่แสดงเกณฑ์น้ำท่า

รายเดือน

image

กราฟน้ำท่ารายเดือน

 

image

ข้อมูลน้ำท่ารายเดือน

 

image

แผนที่แสดงเกณฑ์ท่ารายปี

 

image

รูปตัดขวางลำน้ำ

 

image

Rating Curve

Area&Velocity Curve

image

Rating Cuve

 

image

ปริมาณน้ำรายปี

 

image

อท.1-2

 

image

ค่าระดับน้ำปริมาณน้ำวิกฤต
เพื่อการเตือนภัย

image

ผังระยะเวลาเกณฑ์

น้ำท่าลุ่มน้ำชี-น้ำโขง

image

ความสัมพันธ์ Momentang
Peak เฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ำ

image

ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี

กับพื้นที่รับน้ำ

image

Return Period
ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

image

กราฟแนวโน้มปริมาณน้ำ
รายปี

image

กราฟระดับน้ำปริมาณน้ำ
สูงสุดรายปี

image

ค่าาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

image

Rating Curve รวม

 

image

เกณฑ์น้ำแล้ง

 

image

สรุปการคำนวณปริมาณน้ำ

 

image

Return Period

ระดับน้ำสูงสุด

 

image

ความสัมพันธ์ระดับน้ำสูง
สุดเพื่อการเตือนภัย

 

image

Rating Table เตือนภัย

 

 

image

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

Flood Hydrograph

 

 

image

ผังสถานการณ์น้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.


 

 

 

 

 

 

ข้อมูลตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

เฉลี่ยรายวัน

image

ข้อมูลปริมาณตะกอน

รายเดือน

image

ปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ยต่อ

พื้นที่รับน้ำ

image

แผนที่สถานีสำรวจตะกอน

รายเดือนแขวนลอยในลำน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image

ปริมาณตะกอนสูงสุด

รายปีต่อพื้นที่รับน้ำ

image

แผนที่สถานีสำรวจตะกอน

รายปี

image

กราฟตะกอนรายเดือน