1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID221  หมู่  6 ถนนศรีจันทร์ (สำนักชลประทานที่ 6)
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

อัตรากำลัง

ข้าราชการ
4
คน
ลูกจ้างประจำ
25
คน
พนักงานราชการ
10
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
32
คน
รวม
71
คน

บทบาท

1. เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ
เพื่อใช้ออกแบบเชิงอุทกวิทยาในการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน

2. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำ วิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งสถานการณ์น้ำที่เกิด ขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานสำรวจอุทกวิทยาและงานบริหารน้ำ   กำหนดโครงข่ายสถานีเพื่อการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาในระบบลุ่มน้ำและโครงการชลประทานในระดับภาคก่อสร้างปรับปรุง   และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูลในสนามต่าง ๆ   อันประกอบด้วยข้อมูลอุทกวิทยา   อุตุ – อุทกวิทยา   ตะกอน   ข้อมูลการใช้น้ำชลประทาน ตลอดจนลักษณะกายภาพของลุ่มน้ำ  คำนวณวิเคราะห์ และประมวลสถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค   ติดตามสภาพน้ำฝน – น้ำท่าเพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อ กรมชลประทาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากน้ำให้การสนับสนุนข้อมูลทางอุทกวิทยาและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อป้อง  กันและบรรเทาภัยอันเนื่องมา จากน้ำตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาด้านอุทกวิทยาและการบริหารน้ำในระดับพื้นที่แก่ส่วนราชการหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีเขตความรับผิดชอบ   รวม   14   จังหวัด
คือ   ขอนแก่น   อุดรธานี   หนองคาย   บึงกาฬ   เลย   สกลนคร   นครพนม   กาฬสินธุ์   มหาสารคาม   ยโสธร   ร้อยเอ็ด   ชัยภูมิ   มุกดาหาร   และหนองบัวลำภู


  


งานบริหารทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

           หน้าที่รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม    ด้านธุรการ    การเจ้าหน้าที่    การเงิน   และพัสดุของศูนย์ฯ    ตลอดจนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและระบบบริหารงานของศูนย์ฯ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ

หน่วยธุรการและการเจ้าหน้าที่

             1. มีหน้าที่เกี่ยวกับรับ - ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ จัดเก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานหรือบันทึกเสนอ จัดการประชุม พิมพ์หนังสือ และจัดทำสำเนา ตลอดจนติดต่อประสานงานเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปโดยสะดวก              
             
             2. มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนประวัติและอัตรากำลัง ดำเนินการเบื้องต้นในการโอนย้าย สอบเลื่อนระดับเลื่อนชั้น และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย และสิทธิต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

หน่วยการเงินบัญชีและพัสด

             1. รวบรวมและจัดทำแผนงานเพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำรายละเอียดและควบคุมประมาณการ จัดสรรเงินงบประมาณประจำงวด ตรวจสอบและให้ประมาณการใบสำคัญต่าง ๆ
             2. รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบอกรับและเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานอ่านระดับน้ำของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำในเขตรับผิดชอบ
             3.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ ฯลฯ และรวมถึงการจัดซื้อ/จ้าง จัดทำทะเบียนและบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่าย โอน เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ จำหน่ายบัญชีเมื่อวัสดุครุภัณฑ์นั้นหมดสภาพ ตลอดจนจัดทำรายงาน และตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี

ฝ่ายปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยา

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิต

หน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลอุทกวิทยา   อุตุนิยมวิทยา   ตะกอนและคุณภาพน้ำ   จัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในระดับภูมิภาค   เพื่อประโยชน์ในการใช้งานวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ  การจัดการน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเป็นไปได้ของลักษณะการเกิด   เคลื่อนที่   หมุนเวียน   และการผันแปรของทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาคโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และสถิตินำมาประมวลผลในรูปแบบสถิติเชิงอุทกวิทยา   พร้อมศึกษาเกณฑ์และผลกระทบต่าง ๆ