ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

สำรวจปริมาณน้ำ

ลำดับ
ปี 2560
ปี 2561
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
E.73 E.73 ลำเจา บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
2
E.72 E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
3
E.32A E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
4
E.5 E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย บ้านเขว้า ชัยภูมิ
5
E.6C E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
6
E.23 E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
7
E.21 E.21 แม่น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
8
E.9 E.9 แม่น้ำชี - ชนบท ขอนแก่น
9
E.85 E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหิน คอนสาร ชัยภูมิ
10
E.64 E.64 ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ว เมือง หนองบัวลำภู
11
E.29 E.29 ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
12
E.22B E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
13
E.91 E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
14
E.66A E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
15
E.65 E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
16
E.20A E.20A แม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
17
E.75 E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
18
E.57 E.57 น้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์
18
E.54 E.54 ลำน้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหญ่ เขาวง กาฬสินธุ์
19
E.67 E.67 ลำพันชาด บ้านท่างาม สามชัย กาฬสินธุ์
20
E.70 E.70 ลำน้ำยัง บ้านกุดกว้าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
21
E.18 E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
22
E.87 E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
23
E.2A E.2A แม่น้ำชี   เมือง ยโสธร
24
E.83 E.83 ลำสุพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
25
E.84 E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดบุ้ง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
26
E.88 E.88 ห้วยมูล บ้านดงสวรรค์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
27
E.89 E.89 ห้วยลำหนองแสง บ้านหนองริวหนัง หนองกรุศรี กาฬสินธุ์
28
E.90 E.90   บ้านโนนยางใต้ คำม่วง กาฬสินธุ์
29
E.92 E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
30
E.98 E.98 แม่น้ำชี ฝายธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
31
E.97 E.97 แม่น้ำชี ฝายยโสธร-พนมไพร พนมไพร ยโสธร
32
E.96 E.96 ลำปาว ฝายกุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
33
E.95 E.95 แม่น้ำชี ฝายร้อยเอ็ด เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
34
E.94 E.94   ฝายวังยาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
35
E.93 E.93 น้ำพรม บ้านโนนเขวา เลสภูมิ ร้อยเอ็ด
36
E.86 E.86 ลำพันชาด บ้านคำไฮ วังสามหมอ อุดรธานี
37
E.16A E.16A แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง เมือง ขอนแก่น
38
E.8A E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ เมือง กาฬสินธุ์
39
E.81 E.81 น้ำพอง บ้านฟองใต้ น้ำหนาว เพรชบูรณ์
40
E.80 E.80 ห้วยน้ำพาง บ้านห้วยหญ้าเครือ น้ำหนาว เพรชบูรณ์
41
E.79 E.79 ลำพองโก บ้านศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42
E.76A E.76A ห้วยสังกะ บ้านโพน คำม่วง กาฬสินธุ์
43
KH.61 KH.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
44
KH.77A KH.77A แม่น้ำเลย บ้านกกซ้อ วังสะพุง เลย
45
KH.28A KH.28A แม่น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
46
KH.78 KH.78 ห้วยน้ำสวย บ้านน้ำฮวย เมือง เลย
47
KH.58A KH.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
48
KH.95 KH.95 น้ำสาน บ้านแก่งไฮ ภูเรือ เลย
49
KH.18 KH.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
50
KH.53 KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวิวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
51
KH.103 KH.103 ห้วยหลวง บ้านท่าตูม เมือง อุดรธานี
52
KH.90 KH.90 แม่น้ำพุง บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
53
KH.91 KH.91 ห้วยชะโนด บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม
54
KH.92 KH.92 ห้วยบางทราย บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร
55
KH.101 KH.101 ห้วยมุก บ้านแก่นเต่า เมือง มุกดาหาร
56
KH.105 KH.105 น้ำป่วน บ้านผาน้อย วังสะพุง เลย
57
KH.99A KH.99A ห้วยบางทราย บ้านแก่งนาง ดงหลวง มุกดาหาร
58
KH.93 KH.93 น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดง อุดรธานี
59
KH.74 KH.74 น้ำสงคราม บ้านท่าหัวยหลัง บ้านม่วง สกลนคร
60
KH.98 KH.98 น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
61
KH.54 KH.54 น้ำอูน บ้านหว้า นาหว้า นครพนม
62
KH.55 KH.55 น้ำสงคราม บ้านปากอูน ศรีสงคราม นครพนม
63
KH.1 KH.1 แม่น้ำโขง วัดลำดวน เมือง หนองคาย
64
KH.16B KH.16B แม่น้ำโขง บ้านท่าควาย เมือง นครพนม
65
KH.17 KH.17 แม่น้ำโขง บ้านธาตุพนมเหนือ ธาตุ นครพนม
66
Kh.68 Kh.68 ลำยัง บ้านสร้างเม็ก เรณูนคร นครพนม
67
KH.69A KH.69A น้ำก่ำ บ้านหนองเรือทอง นาแก นครพนม
68
KH.75 KH.75 น้ำหมัน บ้านหัวนายุง ด่านซ้าย เลย
69
KH.79 KH.79 ห้วยบังอี บ้านโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
70
KH.80 KH.80 น้ำอูน บ้านนางเติ่ง ภูพาน สกลนคร
71
KH.84 KH.84 ห้วยทราย บ้านหนองเอี่ยนดง คำชะอี มุกดาหาร
72
KH.86 KH.86 น้ำหมาน บ้านไร่ม่วง เมือง เลย
73
KH.87 KH.87 ห้วยบางทรายน้อย บ้านขัวสูง ดงหลวง มุกดาหาร
74
KH.94 KH.94 น้ำโสม บ้านวังเลา นายูง อุดรธานี
75
KH.96 KH.96 ห้วยน้ำเขาหมัน บ้านแก่งแลน ภูเรือ เลย
76
KH.97 KH.97 แม่น้ำโขง บ้านเชียงคาน เชียงคาน เลย
77
KH.100 KH.100 แม่น้ำโขง บ้านพันลำ เมือง มุกดาหาร
78
KH.104 KH.104 แม่น้ำโขง วัดศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร
79
KH.106 KH.106 น้ำหมัน บ้านน้ำหมัน ด่านซ้าย เลย
80
KH.108 KH.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร
81
KH.112 KH.112 น้ำยาม บ้านโพธิ์ชัย อากาศอำนวย สกลนคร
82
KH.115 KH.115 น้ำสงคราม บ้านเหล่าสมบรูณ์ บ้านม่วง สกลนคร