ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีต่อพื้นที่รับน้ำ

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีและพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำชี
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีและพื้นที่รับน้ำลุ่มน้ำโขง