ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ความสัมพันธ์ของระดับน้ำสูงสุดเพื่อการเตือนภัย

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
1
  จังหวัดชัยภูมิ
2
  จังหวัดกาฬสินธุ์
3
  จังหวัดขอนแก่น
4
  จังหวัดมุกดาหาร
5
  จังหวัดร้อยเอ็ด
6
  จังหวัดยโสธร
7
  จังหวัดหนองคาย
8
  จังหวัดหนองบัวลำภู
9
  จังหวัดเลย
10
  จังหวัดมหาสารคาม
11
  จังหวัดนครพนม
12
  จังหวัดอุดรธานี
13
  จังหวัดสกลนคร
14
  จังหวัดบึงกาฬ