ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

สรุปสถานการณ์น้ำ

1
  จังหวัดชัยภูมิ
2
  จังหวัดขอนแก่น
3
  จังหวัดมหาสารคาม
4
  จังหวัดร้อยเอ็ด
5
  จังหวัดยโสธร
6
  จังหวัดกาฬสินธุ์
7
  จังหวัดเลย
8
  จังหวัดหนองคาย
9
  จังหวัดนครพนม
10
  จังหวัดมุกดาหาร
11
  จังหวัดอุดรธานี
12
  จังหวัดหนองบัวลำภู
13
  จังหวัดสกลนคร
14
  จังหวัดบึงกาฬ