ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

รูปตัดขวางลำน้ำ

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
  E.2A แม่น้ำชี   เมือง ยโสธร
2
  E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย บ้านเขว้า ชัยภูมิ
3
  E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
4
  E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ เมือง กาฬสินธุ์
5
  E.9 แม่น้ำชี - ชนบท ขอนแก่น
6
  E.16A แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง เมือง ขอนแก่น
7
  E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
8
  E.20A แม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
9
  E.21 แม่น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
10
  E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
11
  E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
12
  E.29 ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
13
  E.29A ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
14
  E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
15
  E.54 ลำน้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหญ่ เขาวง กาฬสินธุ์
16
  E.57 น้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหม่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
17
  E.64 ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ว เมือง หนองบัวลำภู
18
  E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
19
  E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
20
  E.67 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ กาฬสินธุ์
21
  E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ เมือง หนองบัวลำภู
22
  E.70 ลำน้ำยัง บ้านกุดก่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
23
  E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
24
  E.73 ลำเจา บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
25
  E.73A ลำเจา บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
26
  E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
27
  E.76A ห้วยสังกะ บ้านโพน คำม่วง กาฬสินธุ์
28
  E.79 ลำพองโก บ้านศรีฐาน ภูกระดึง เลย
29
  E.80 ห้วยน้ำพาง บ้านห้วยหญ้าเครือ น้ำหนาว เพรชบูรณ์
30
  E.81 น้ำพอง บ้านฟองใต้ น้ำหนาว เพรชบูรณ์
31
  E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
32
  E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
33
  E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
34
  E.86 ลำพันชาด บ้านคำไฮ วังสามหมอ อุดรธานี
35
  E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
36
  E.88 ห้วยมูล บ้านดงสวรรค์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
37
  E.89 ห้วยลำหนองแสง บ้านหนองริวหนัง หนองกรุงศรี กาฬสินธุ์
38
  E.90   บ้านโนนยางใต้ คำม่วง กาฬสินธุ์
39
  E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
40
  E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
41
  E.93 น้ำพรม บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
42
  E.94   ฝายวังยาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
43
  E.95 แม่น้ำชี บ้านวังเจริญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
44
  E.96 ลำปาว ฝายกุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
45
  E.97 แม่น้ำชี บ้านดอนขยอม คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
46
  E.98 แม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
47
  KH.1 แม่น้ำโขง วัดลำดวน เมือง หนองคาย
48
  KH.16B แม่น้ำโขง บ้านท่าควาย เมือง นครพนม
49
  KH.17 แม่น้ำโขง บ้านธาตุพนมเหนือ ธาตุ นครพนม
50
  KH.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
51
  KH.28A แม่น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
52
  KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
53
  KH.54 น้ำอูน บ้านหว้า นาหว้า นครพนม
54
  KH.55 น้ำสงคราม บ้านปากอูน ศรีสงคราม นครพนม
55
  KH.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
56
  KH.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
57
  Kh.68 ลำยัง บ้านสร้างเม็ก เรณูนคร นครพนม
58
  KH.69A น้ำก่ำ บ้านหนองเรือทอง นาแก นครพนม
59
  KH.74 น้ำสงคราม บ้านท่าห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
60
  KH.75 น้ำหมัน บ้านหัวนายุง ด่านซ้าย เลย
61
  KH.77A แม่น้ำเลย บ้านกกซ้อ วังสะพุง เลย
62
  KH.78 ห้วยน้ำสวย บ้านน้ำฮวย เมือง เลย
63
  KH.79 ห้วยบังอี บ้านโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
64
  KH.80 น้ำอูน บ้านนางเติ่ง ภูพาน สกลนคร
65
  KH.84 ห้วยทราย บ้านหนองเอี่ยนดง คำชะอี มุกดาหาร
66
  KH.86 น้ำหมาน บ้านไร่ม่วง เมือง เลย
67
  KH.87 ห้วยบางทรายน้อย บ้านขัวสูง ดงหลวง มุกดาหาร
68
  KH.90 แม่น้ำพุง บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
69
  KH.91 ห้วยชะโนด บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม
70
  KH.92 ห้วยบางทราย บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร
71
  KH.93 น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดุง อุดรธานี
72
  KH.94 น้ำโสม บ้านวังเลา นายูง อุดรธานี
73
  KH.95 น้ำสาน บ้านแก่งไฮ ภูเรือ เลย
74
  KH.96 ห้วยน้ำเขาหมัน บ้านแก่งแลน ภูเรือ เลย
75
  KH.97 แม่น้ำโขง บ้านเชียงคาน เชียงคาน เลย
76
  KH.98 น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
77
  KH.99A ห้วยบางทราย บ้านแก่งนาง ดงหลวง มุกดาหาร
78
  KH.100 แม่น้ำโขง บ้านพันลำ เมือง มุกดาหาร
79
  KH.101 ห้วยมุก บ้านแก่นเต่า เมือง มุกดาหาร
80
  KH.103 ห้วยหลวง บ้านโนนตูม เมือง อุดรธานี
81
  KH.104 แม่น้ำโขง วัดศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร
82
  KH.105 น้ำปวน บ้านผาน้อย วังสะพุง เลย
83
  KH.106 น้ำหมัน บ้านน้ำหมัน ด่านซ้าย เลย
84
  KH.107 น้ำก่ำ บ้านหนองศาลา โพนนางแก้ว สกลนคร
85
  KH.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร
86
  KH.112 น้ำยาม บ้านโพธิ์ชัย อากาศอำนวย สกลนคร
87
  KH.115 น้ำสงคราม บ้านเหล่าสมบรูณ์ บ้านม่วง สกลนคร